Tagged: Sri Veda Nidhi Theertha Mahan

Sri Sri 1008 Sri Veda Nidhi Theertha Mahan

विद्याधीशाब्धिसंभूतो विद्वत्कुमुदबान्धवः। वेदनिध्याख्यचन्द्रोऽयं कामितार्थान् प्रयच्छतु॥ By the grace of Sri Harivayugalu and by the blessings of my parents I wish to submit Silver Kavacham for the Holy Brindavana of Sri Sri 1008 Sri Veda...